Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

רובה בין אריחי הריצוף


חשיבות הרובה בין האריחים היא רבה. תפקיד הרובה הוא לאטום את הרווח בין האריחים ולמנוע חדירת מים את מתחת לריצוף, אך אין זה תפקידה היחיד כלל. תפקיד נוסף הוא לטשטש את הסטיות של האריחים. האריחים גדולים (80/80 ויותר אך באריח זול גם ב60/60 יהיה הבדלים) יש קימור או קיעור באריחים וכאשר מצמידים אותם רואים בעין את הסטיה ובחלק מהמיקירם ההפרש הניבם הוא מעל 1.5 מ"מ דבר שהוא גם לא תיקני, ולכן פוגה של 3 מ"מ (המינימום לפי תקן ישראלי) נועד כדי לטשטש את הסטיות האלה וגם בעתיד אם יצטרכו לפרק אריח לשם תיקון אז ברווח הזה ניתן להכניס דיסק יהלום לחיתוך ברובה ללא פגיעה באריח והוצאתו בצורה שלמה לשימוש חוזר וגם להגן מפגיעה של אריחים צמודים.

קבלן שלא ביצע מרווח מינימלי של 3 מ"מ עבד בצורה לא תיקנית.

בתמונה התחתונה רואים שצד ימין יש פוגה תיקנית (3 מ"מ) ואילו בצד שמאל הפוגה לא תיקנית (2 מ"מ) והעתיד אם יצטרכו לפרק אותה יש סיכוי שהאריח שליד גם יפגע.